سایت ساز warli به صورت آموزشی-کاربردی بوده و نوجوانان می توانند با استفاده از آن صفحه شخصی خود را طراحی کرده ویک کسب و کار را راه اندازی و تجربه کنند.